مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFTBCABEX0970430
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 22122.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 15486.00
حداکثر قیمت مجاز 24334.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 600 22122
1 600 22433
1 600 22899
تعداد حجم قیمت
1 600 22122
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 600 22,899
تاريخ حجم قيمت
1397/04/09 978 مترمكعب 22,122
1397/04/09 822 مترمكعب 22,122
1397/04/04 678 مترمكعب 22,122
1397/04/04 678 مترمكعب 22,122
1397/04/04 678 مترمكعب 22,122
1397/04/04 678 مترمكعب 22,122
1397/04/04 288 مترمكعب 22,122
1397/03/29 3966 مترمكعب 23,220
1397/03/27 30 مترمكعب 23,220
1397/03/27 204 مترمكعب 23,220
12345