مشاهده اطلاعات نماد : سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 3039: 364699:-43763887
نماد تجاری DCQABCABEX0970426
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
حجم عرضه 2500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 25349.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 17745.00
حداکثر قیمت مجاز 27883.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 1250 20500
1 2500 20000
1 2500 25349
تعداد حجم قیمت
1 2500 25349
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 2500 25,349
تاريخ حجم قيمت
1397/08/21 1000 تن 46,817
1397/08/21 1000 تن 46,817
1397/08/21 1500 تن 46,817
1397/08/21 500 تن 46,817
1397/06/25 1400 تن 18,568
1397/06/25 3500 تن 18,568
1397/06/25 500 تن 18,568
1397/06/25 1000 تن 18,568
1397/06/25 1600 تن 18,567
1397/05/27 875 تن 23,172
1234