مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSFTBCABEX0970728
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/07/21
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 21919.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 15344.00
حداکثر قیمت مجاز 219190.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 60 22100
1 60 22300
1 60 22399
1 60 22799
1 60 24919
1 90 21999
1 90 22400
1 90 22500
1 90 22599
1 120 25659
1 150 41522
1 150 42022
1 150 42522
1 150 43022
2 180 23919
1 180 24919
1 198 64399
1 198 73399
1 204 68399
2 300 46069
تعداد حجم قیمت
1 600 21919
تاریخ حجم قیمت
1397/07/21 198 73,399
1397/07/21 204 مترمكعب 68,399
1397/07/21 198 64,399
تاريخ حجم قيمت
1397/07/28 504 مترمكعب 70,429
1397/07/28 96 مترمكعب 68,589
1397/07/16 18 مترمكعب 58,011
1397/07/16 210 مترمكعب 47,220
1397/07/16 198 مترمكعب 46,661
1397/07/16 198 مترمكعب 46,121
1397/07/16 120 مترمكعب 46,046
1397/07/16 198 مترمكعب 45,612
1397/07/16 198 مترمكعب 45,361
1397/07/16 60 مترمكعب 45,056
12345...>>