مشاهده اطلاعات نماد : نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 100
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 220: 26410:-3169240
نماد تجاری DLNTZCABEX0980202
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/27
نام تجاری کالا نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 100
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 4200.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 2940.00
حداکثر قیمت مجاز 42000.00
حداقل حجم خرید 5
حداقل خرید جهت کشف قیمت 5
تعداد حجم قیمت
1 10 4250
1 90 4411
1 100 4458
تعداد حجم قیمت
1 100 4200
تاریخ حجم قیمت
1398/01/27 100 4,458
تاريخ حجم قيمت
1398/02/02 80 تن 4,410
1398/02/02 10 تن 4,410
1398/02/02 10 تن 4,410
1397/12/22 40 تن 4,200
1397/12/21 5 تن 4,200
1397/12/14 50 تن 4,200
1397/12/14 10 تن 4,200
1397/12/08 10 تن 4,200
1397/12/08 100 تن 4,200
1397/11/21 50 تن 4,000
123