مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1012
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 195: 23431:-2811724
نماد تجاری DHCSAFWBEX0980225
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی شازند
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/28
نام تجاری کالا برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی
حجم عرضه 1012
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 33106.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 23175.00
حداکثر قیمت مجاز 331060.00
حداقل حجم خرید 23
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 184 33106
4 207 33106
تعداد حجم قیمت
1 1012 33106
تاریخ حجم قیمت
1398/01/28 207 33,106
1398/01/28 207 تن 33,106
1398/01/28 207 33,106
1398/01/28 207 تن 33,106
1398/01/28 184 33,106
تاريخ حجم قيمت
1397/12/21 207 تن 33,140
1397/12/21 230 تن 33,140
1397/12/21 253 تن 33,140
1397/12/21 115 تن 33,140
1397/12/21 207 تن 33,140
1397/12/14 207 تن 32,009
1397/12/14 276 تن 32,009
1397/12/14 299 تن 32,009
1397/12/14 276 تن 32,009
1397/12/14 184 تن 32,009
12345...>>