مشاهده اطلاعات نماد : برش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی عاری از هرگونه فرآورده یارانه ای پتروشیمی بیستون در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 140
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 75: 9019:-1082334
نماد تجاری DBHBICABEX0000117
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بیستون
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/14
نام تجاری کالا برش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی عاری از هرگونه فرآورده یارانه ای پتروشیمی بیستون در رینگ داخلی
حجم عرضه 100
حداکثر حجم عرضه 40
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 64611.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 45228.00
حداکثر قیمت مجاز 6461100.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 100 64611
تعداد حجم قیمت
1 140 64611
تاریخ حجم قیمت
1400/01/14 100 64,611
تاريخ حجم قيمت
1399/10/27 80 تن 56,085
1399/10/27 40 تن 56,085
1399/10/27 20 تن 56,085
1399/10/27 60 تن 56,085
1399/09/29 80 تن 51,870
1399/06/15 200 تن 39,635
1399/04/23 140 تن 32,902
1399/02/24 200 تن 12,463
1398/12/26 40 تن 32,929
1398/12/25 40 تن 32,929