مشاهده اطلاعات نماد : هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 74: 8914:-1069690
نماد تجاری IHHBOCABFC0000125
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل تحويل کالا به حمل کننده در مبدا
تاریخ عرضه 1400/01/18
نام تجاری کالا هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 490.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -489510.00
حداکثر قیمت مجاز 490490.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 300
تعداد حجم قیمت
1 1000 490
تعداد حجم قیمت
1 4000 490
تاریخ حجم قیمت
1400/01/18 1000 490
تاريخ حجم قيمت
1399/11/21 1000 تن 470
1399/11/21 1000 تن 468.59
1399/11/21 1000 تن 468.5
1399/11/21 1000 تن 468
1399/09/04 1000 تن 315
1399/09/04 1000 تن 315
1399/09/04 1000 تن 315
1399/08/20 1000 تن 310