مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 73: 8804:-1056505
نماد تجاری IREBOCABFC0000125
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل تحويل کالا به حمل کننده در مبدا
تاریخ عرضه 1400/01/18
نام تجاری کالا ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 530.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -529470.00
حداکثر قیمت مجاز 530530.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 500 530
تعداد حجم قیمت
1 3000 530
تاریخ حجم قیمت
1400/01/18 500 530
تاريخ حجم قيمت
1400/01/11 500 تن 530