مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 75: 9032:-1083849
نماد تجاری DREBOCABEX0000123
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/18
نام تجاری کالا ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 126299.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 88410.00
حداکثر قیمت مجاز 1262990.00
حداقل حجم خرید 300
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
3 300 126299
تعداد حجم قیمت
1 3000 126299
تاریخ حجم قیمت
1400/01/18 300 126,299
1400/01/18 300 تن 126,299
1400/01/18 300 126,299
تاريخ حجم قيمت
1400/01/11 300 تن 120,127
1399/10/17 300 تن 95,884
1399/10/17 300 تن 95,884
1399/09/05 300 تن 73,331
1399/09/05 400 تن 73,331
1399/08/20 500 تن 76,667
1399/08/20 500 تن 76,667
1399/08/14 500 تن 81,302
1399/08/14 500 تن 81,302
1399/08/14 500 تن 81,302
1234