مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1200000
مرحله مازاد عرضه
زمان باقی مانده مرحله 4: 0:27
نماد تجاری DSVTBCABEX0000128
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 1200000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 88887.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 62221.00
حداکثر قیمت مجاز 888870.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
3 30000 88887
4 60000 88887
1 90000 88887
3 120000 88887
تعداد حجم قیمت
1 1200000 88887
تاریخ حجم قیمت
1400/01/21 120000 88,887
1400/01/21 120000 ليتر 88,887
1400/01/21 60000 88,887
1400/01/21 60000 ليتر 88,887
1400/01/21 30000 88,887
1400/01/21 30000 ليتر 88,887
1400/01/21 30000 88,887
1400/01/22 60000 ليتر 88,887
1400/01/23 60000 88,887
تاريخ حجم قيمت
1400/01/18 60000 ليتر 88,887
1400/01/18 150000 ليتر 88,887
1400/01/18 210000 ليتر 88,887
1400/01/18 120000 ليتر 88,887
1400/01/18 60000 ليتر 88,887
1400/01/18 60000 ليتر 88,887
1400/01/18 90000 ليتر 88,887
1400/01/14 90000 ليتر 98,470
1400/01/14 90000 ليتر 98,470
1400/01/14 90000 ليتر 98,470
12345...>>