مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISVESCABEX0960504
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/27
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
حجم عرضه 2004
حداکثر حجم عرضه 996
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 330.03
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -329699.96
حداکثر قیمت مجاز 330360.03
حداقل حجم خرید 12
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 144 300
1 144 335.04
1 240 333.99
1 240 337.72
1 240 340.53
2 300 300
1 480 339.52
1 480 340.52
1 510 341.52
1 510 342.52
1 510 343.52
1 510 345.52
1 996 340
1 1002 338.88
1 1002 343.68
1 1002 345
1 1002 352
2 1500 300
تعداد حجم قیمت
1 3000 330.03
تاریخ حجم قیمت
1396/04/27 1002 352
1396/04/27 510 مترمكعب 345.52
1396/04/27 1002 345
1396/04/27 486 مترمكعب 343.68
تاريخ حجم قيمت
1397/01/28 1020 مترمكعب 545.62
1397/01/28 1002 مترمكعب 541
1397/01/28 978 مترمكعب 535.62
1397/01/19 54 مترمكعب 483.07
1396/12/16 504 مترمكعب 430
1396/12/16 504 مترمكعب 430
1396/12/16 504 مترمكعب 430
1396/12/16 498 مترمكعب 430
1396/12/16 498 مترمكعب 430
1396/12/16 492 مترمكعب 430
12345...>>