مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 5100
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ILGLNPRBFL0960508
نام تولید کننده شركت پالايش نفت لاوان
محل تحویل
تاریخ عرضه 1396/04/27
نام تجاری کالا گاز مایع پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل
حجم عرضه 5100
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پریمیوم
قیمت پایه -30.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -30030.00
حداکثر قیمت مجاز 29970.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 3400 -60
1 5100 -40
تعداد حجم قیمت
1 5100 -40
تاریخ حجم قیمت
1396/04/27 5100 -40
تاريخ حجم قيمت
1397/03/01 5100 تن -5
1397/01/22 5100 تن -72
1396/11/24 5100 تن -73
1396/10/12 5100 تن -37.5
1396/06/07 4800 تن -20.5
1396/05/21 4800 تن -15
1396/03/16 4800 تن -43.5
1396/01/23 1600 تن -50
1396/01/23 1600 تن -50
1395/06/06 3300 تن -25
12