مشاهده اطلاعات نماد : قطران فولاد زرند ایرانیان در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DTAFZCABEX0960503
نام تولید کننده شرکت فولاد زرند ایرانیان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/26
نام تجاری کالا قطران فولاد زرند ایرانیان در رینگ داخلی
حجم عرضه 200
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 14850.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10395.00
حداکثر قیمت مجاز 16335.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 100 12650
تعداد حجم قیمت
1 200 14850
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1395/05/17 50 تن 7,650