مشاهده اطلاعات نماد : متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DMTZGFWBEX0960510
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی زاگرس
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/26
نام تجاری کالا متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
حجم عرضه 4500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 7843.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 5491.00
حداکثر قیمت مجاز 8627.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
4 25 7843
3 50 7843
1 100 7843
1 200 7843
2 300 7843
1 350 7843
1 500 7843
تعداد حجم قیمت
1 4500 7843
تاریخ حجم قیمت
1396/04/26 50 7,843
1396/04/26 200 تن 7,843
1396/04/26 300 7,843
1396/04/26 500 تن 7,843
1396/04/26 25 7,843
1396/04/26 350 تن 7,843
1396/04/26 25 7,843
1396/04/27 25 تن 7,843
1396/04/27 50 7,843
1396/04/28 25 تن 7,843
1396/04/31 100 7,843
1396/04/31 50 تن 7,843
1396/04/31 300 7,843
تاريخ حجم قيمت
1397/03/30 25 تن 13,599
1397/03/29 50 تن 13,599
1397/03/29 100 تن 13,599
1397/03/29 25 تن 13,599
1397/03/29 50 تن 13,599
1397/03/28 500 تن 13,599
1397/03/28 25 تن 13,599
1397/03/28 300 تن 13,599
1397/03/28 250 تن 13,599
1397/03/28 25 تن 13,599
12345...>>