مشاهده اطلاعات نماد : حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSZESCABEX0960522
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/17
نام تجاری کالا حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 12874.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9012.00
حداکثر قیمت مجاز 14161.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
2 12000 12874
4 18000 12874
3 30000 12874
2 48000 12874
1 60000 12874
1 90000 12874
تعداد حجم قیمت
1 504000 12874
تاریخ حجم قیمت
1396/05/17 30000 12,874
1396/05/17 30000 لیتر 12,874
1396/05/17 30000 12,874
1396/05/17 60000 لیتر 12,874
1396/05/17 18000 12,874
1396/05/17 18000 لیتر 12,874
1396/05/17 90000 12,874
1396/05/17 18000 لیتر 12,874
1396/05/17 12000 12,874
1396/05/17 48000 لیتر 12,874
1396/05/21 18000 12,874
1396/05/21 48000 لیتر 12,874
1396/05/21 12000 12,874
تاريخ حجم قيمت
1397/04/06 54000 لیتر 25,022
1397/04/06 54000 لیتر 25,022
1397/04/06 30000 لیتر 25,022
1397/04/06 66000 لیتر 25,022
1397/04/06 18000 لیتر 25,022
1397/04/06 12000 لیتر 25,022
1397/04/06 114000 لیتر 25,022
1397/04/06 12000 لیتر 25,022
1397/04/06 12000 لیتر 25,022
1397/04/06 12000 لیتر 25,022
12345...>>