مشاهده اطلاعات نماد : آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری IIRSRCABEX0960529
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/18
نام تجاری کالا آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 450.77
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -450319.23
حداکثر قیمت مجاز 451220.77
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 220 450.77
تعداد حجم قیمت
1 500 450.77
تاریخ حجم قیمت
1396/05/18 220 450.77
تاريخ حجم قيمت
1397/03/07 130 تن 680.18
1397/02/16 48 تن 606.29
1397/02/09 252 تن 606.29
1397/02/04 60 تن 606.29
1397/02/04 60 تن 606.29
1397/02/04 60 تن 606.29
1396/05/31 300 تن 448.81
1396/04/14 60 تن 439.35
1396/03/07 20 تن 465