مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1500000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSVBACABEX0960528
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/22
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
حجم عرضه 1500000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 11973.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8382.00
حداکثر قیمت مجاز 13170.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 90000 11973
8 174000 11973
1 480000 11901
1 1020000 11900
3 1200000 11900
1 1326000 11901
تعداد حجم قیمت
1 1500000 11973
تاریخ حجم قیمت
1396/05/22 174000 11,973
1396/05/22 174000 لیتر 11,973
1396/05/22 174000 11,973
1396/05/22 174000 لیتر 11,973
1396/05/22 174000 11,973
1396/05/22 174000 لیتر 11,973
1396/05/22 174000 11,973
1396/05/22 174000 لیتر 11,973
1396/05/22 90000 11,973
تاريخ حجم قيمت
1397/04/17 300 مترمكعب 27,644
1397/04/17 300 مترمكعب 27,644
1397/04/17 300 مترمكعب 27,644
1397/04/17 300 مترمكعب 27,644
1397/04/17 300 مترمكعب 27,644
1397/04/17 300 مترمكعب 27,644
1397/04/17 300 مترمكعب 27,644
1397/04/17 300 مترمكعب 27,644
1397/04/05 60000 لیتر 25,131
1397/04/05 60000 لیتر 25,131
12345...>>