مشاهده اطلاعات نماد : بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DBNSRCABEX0960525
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/22
نام تجاری کالا بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 12809.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8967.00
حداکثر قیمت مجاز 14089.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 20 12809
1 980 12809
تعداد حجم قیمت
1 1000 12809
تاریخ حجم قیمت
1396/05/22 20 12,809
1396/05/22 980 تن 12,809
تاريخ حجم قيمت
1396/05/16 20 تن 12,809
1396/05/16 40 تن 12,809
1396/05/16 940 تن 12,757
1396/05/03 120 تن 12,707
1396/05/02 20 تن 12,707
1396/05/02 20 تن 12,707
1396/04/19 500 تن 12,263
1396/03/16 260 تن 13,279
1396/03/10 260 تن 13,282
1396/03/03 500 تن 13,282
1234