مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی.عمده

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 15000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSVKSFWBEX0960820
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/05/22
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی.عمده
حجم عرضه 10000000
حداکثر حجم عرضه 5000000
نوع معامله سلف
قیمت پایه 11973.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8382.00
حداکثر قیمت مجاز 13170.00
حداقل حجم خرید 5000000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000000
تعداد حجم قیمت
1 5000000 11374
2 5000000 11973
تعداد حجم قیمت
1 15000000 11973
تاریخ حجم قیمت
1396/05/22 5000000 11,973
1396/05/22 5000000 لیتر 11,973
تاريخ حجم قيمت
1396/07/16 1500000 لیتر 15,199
1396/07/16 1500000 لیتر 15,199
1396/07/16 1500000 لیتر 15,111
1395/10/07 120000 لیتر 12,766
1395/10/07 240000 لیتر 12,766
1395/10/07 240000 لیتر 12,766
1395/10/07 220000 لیتر 12,766
1395/10/07 220000 لیتر 12,766
1395/10/07 220000 لیتر 12,766
1395/10/07 240000 لیتر 12,766
12