مشاهده اطلاعات نماد : متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DMTZGFWBEX0960704
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی زاگرس
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/06/20
نام تجاری کالا متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
حجم عرضه 4500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 10843.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 7591.00
حداکثر قیمت مجاز 11927.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
10 25 10843
3 50 10843
1 75 10843
1 100 10843
1 125 10843
1 250 10843
2 300 10843
2 450 10843
2 500 10843
تعداد حجم قیمت
1 4500 10843
تاریخ حجم قیمت
1396/06/20 500 10,843
1396/06/20 125 تن 10,843
1396/06/20 450 10,843
1396/06/20 75 تن 10,843
1396/06/20 50 10,843
1396/06/20 250 تن 10,843
1396/06/20 25 10,843
1396/06/20 25 تن 10,843
1396/06/21 25 10,843
1396/06/21 25 تن 10,843
1396/06/22 500 10,843
1396/06/25 25 تن 10,843
1396/06/25 25 10,843
1396/06/25 25 تن 10,843
1396/06/25 25 10,843
1396/06/25 25 تن 10,843
1396/06/25 450 10,843
1396/06/25 300 تن 10,843
1396/06/25 50 10,843
1396/06/25 50 تن 10,843
1396/06/25 300 10,843
1396/06/25 25 تن 10,843
1396/06/25 100 10,843
تاريخ حجم قيمت
1397/03/30 25 تن 13,599
1397/03/29 50 تن 13,599
1397/03/29 100 تن 13,599
1397/03/29 25 تن 13,599
1397/03/29 50 تن 13,599
1397/03/28 500 تن 13,599
1397/03/28 25 تن 13,599
1397/03/28 300 تن 13,599
1397/03/28 250 تن 13,599
1397/03/28 25 تن 13,599
12345...>>