مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1800000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSVTBCABEX0960701
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/06/25
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 1200000
حداکثر حجم عرضه 600000
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 15090.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10563.00
حداکثر قیمت مجاز 16599.00
حداقل حجم خرید 6000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 30000 15090
5 60000 15090
1 90000 15000
3 90000 15090
10 120000 15090
1 300000 15000
1 390000 14801
1 600000 14801
3 900000 14801
1 900000 15000
1 990000 14801
3 996000 15000
1 1086000 15000
4 1200000 14801
2 1200000 15000
1 1500000 15000
تعداد حجم قیمت
1 1800000 15090
تاریخ حجم قیمت
1396/06/25 30000 15,090
1396/06/25 120000 لیتر 15,090
1396/06/25 120000 15,090
1396/06/25 120000 لیتر 15,090
1396/06/25 90000 15,090
1396/06/25 120000 لیتر 15,090
1396/06/25 120000 15,090
1396/06/25 120000 لیتر 15,090
1396/06/25 90000 15,090
1396/06/25 120000 لیتر 15,090
1396/06/25 60000 15,090
1396/06/25 90000 لیتر 15,090
1396/06/25 60000 15,090
1396/06/25 120000 لیتر 15,090
1396/06/25 120000 15,090
1396/06/25 60000 لیتر 15,090
1396/06/25 60000 15,090
1396/06/25 60000 لیتر 15,090
1396/06/25 120000 15,090
تاريخ حجم قيمت
1397/03/30 240000 لیتر 28,517
1397/03/29 120000 لیتر 28,517
1397/03/29 996000 لیتر 28,517
1397/03/27 90000 لیتر 28,517
1397/03/27 150000 لیتر 28,517
1397/03/27 150000 لیتر 28,517
1397/03/27 150000 لیتر 28,517
1397/03/27 210000 لیتر 28,517
1397/03/27 210000 لیتر 28,517
1397/03/27 30000 لیتر 28,517
12345...>>