مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی.عمده

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1500000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSVBACABEX0960629
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/06/25
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی.عمده
حجم عرضه 1500000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 12472.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 8731.00
حداکثر قیمت مجاز 13719.00
حداقل حجم خرید 300000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 150000
تعداد حجم قیمت
1 300000 12472
2 300000 13719
1 1170000 13719
1 1200000 13719
1 1470000 13719
2 1500000 12472
23 1500000 13719
تعداد حجم قیمت
1 1500000 12472
تاریخ حجم قیمت
1396/06/25 0 13,719
1396/06/25 0 لیتر 13,719
1396/06/25 0 13,719
1396/06/25 0 لیتر 13,719
1396/06/25 0 13,719
1396/06/25 0 لیتر 13,719
1396/06/25 0 13,719
1396/06/25 0 لیتر 13,719
1396/06/25 0 13,719
1396/06/25 0 لیتر 13,719
1396/06/25 0 13,719
1396/06/25 0 لیتر 13,719
1396/06/25 0 13,719
1396/06/25 0 لیتر 13,719
1396/06/25 0 13,719
1396/06/25 0 لیتر 13,719
1396/06/25 0 13,719
1396/06/25 0 لیتر 13,719
1396/06/25 0 13,719
1396/06/25 0 لیتر 13,719
1396/06/25 0 13,719
1396/06/25 300000 لیتر 13,719
1396/06/25 300000 13,719
1396/06/25 300000 لیتر 13,719
1396/06/25 300000 13,719
1396/06/25 300000 لیتر 13,719
تاريخ حجم قيمت
1397/03/28 2400 مترمكعب 28,779
1397/03/09 300000 لیتر 28,517
1397/03/09 420000 لیتر 28,517
1397/03/09 420000 لیتر 28,517
1397/03/09 420000 لیتر 28,517
1397/03/09 420000 لیتر 28,517
1397/03/02 0 مترمكعب 25,925
1397/03/02 0 مترمكعب 25,925
1397/03/02 300 مترمكعب 25,925
1397/03/02 300 مترمكعب 25,925
12345...>>