مشاهده اطلاعات نماد : متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DMTZGFWBEX0960802
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی زاگرس
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/17
نام تجاری کالا متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
حجم عرضه 4500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 10611.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 7428.00
حداکثر قیمت مجاز 11672.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
9 25 10611
1 50 10611
2 75 10611
2 100 10611
1 150 10611
3 300 10611
1 400 10611
1 600 10611
1 700 10611
تعداد حجم قیمت
1 4500 10611
تاریخ حجم قیمت
1396/07/17 700 10,611
1396/07/17 300 تن 10,611
1396/07/17 100 10,611
1396/07/17 400 تن 10,611
1396/07/17 75 10,611
1396/07/17 25 تن 10,611
1396/07/17 100 10,611
1396/07/18 300 تن 10,611
1396/07/18 50 10,611
1396/07/18 600 تن 10,611
1396/07/18 25 10,611
1396/07/18 25 تن 10,611
1396/07/19 25 10,611
1396/07/19 75 تن 10,611
1396/07/22 25 10,611
1396/07/22 25 تن 10,611
1396/07/22 25 10,611
1396/07/22 25 تن 10,611
1396/07/22 25 10,611
1396/07/22 150 تن 10,611
تاريخ حجم قيمت
1397/06/27 200 تن 23,059
1397/06/27 1000 تن 23,032
1397/06/27 1300 تن 23,032
1397/06/27 250 تن 22,325
1397/06/27 1350 تن 22,323
1397/06/19 250 تن 15,985
1397/06/19 125 تن 15,985
1397/06/19 0 تن 15,985
1397/06/19 75 تن 15,985
1397/06/19 50 تن 15,985
12345...>>