مشاهده اطلاعات نماد : گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIBBECABEX0960725
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/07/22
نام تجاری کالا گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 21640.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 15148.00
حداکثر قیمت مجاز 23804.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1000 21640
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1396/10/30 20 تن 23,485
1396/07/10 20 تن 18,491
1396/07/01 20 تن 18,509
1395/10/18 1000 تن 15,691
1395/09/20 1000 تن 15,396
1395/08/08 1000 تن 12,592
1395/06/20 1000 تن 10,275
1394/10/02 20 تن 16,211
1393/04/04 20 تن 21,924
1393/03/21 100 تن 20,786
12