مشاهده اطلاعات نماد : متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 3100
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7960: 955245:-114629454
نماد تجاری DMTZGFWBEX0961103
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی زاگرس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/10/18
نام تجاری کالا متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
حجم عرضه 3100
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 14971.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10480.00
حداکثر قیمت مجاز 16468.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
4 25 14971
1 50 14900
2 50 14971
1 75 14971
1 100 14971
1 150 14971
1 200 14971
1 400 14971
1 450 14971
1 700 14971
تعداد حجم قیمت
1 3100 14971
تاریخ حجم قیمت
1396/10/18 700 14,971
1396/10/18 200 تن 14,971
1396/10/18 400 14,971
1396/10/18 50 تن 14,971
1396/10/18 75 14,971
1396/10/19 25 تن 14,971
1396/10/19 100 14,971
1396/10/20 150 تن 14,971
1396/10/20 450 14,971
1396/10/23 50 تن 14,971
1396/10/23 25 14,971
1396/10/23 25 تن 14,971
1396/10/23 25 14,971
تاريخ حجم قيمت
1397/09/17 100 تن 18,787
1397/09/14 50 تن 18,787
1397/09/14 50 تن 18,787
1397/09/13 250 تن 18,787
1397/09/13 100 تن 18,787
1397/09/13 50 تن 18,787
1397/09/13 50 تن 18,787
1397/09/13 25 تن 18,787
1397/09/13 1000 تن 18,787
1397/09/13 75 تن 18,787
12345...>>