مشاهده اطلاعات نماد : حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSZESCABEX0961024
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/19
نام تجاری کالا حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 16972.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 11881.00
حداکثر قیمت مجاز 18669.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 18000 16972
2 30000 16972
1 54000 16972
2 60000 16972
1 90000 16972
1 102000 16972
تعداد حجم قیمت
1 504000 16972
تاریخ حجم قیمت
1396/10/19 90000 16,972
1396/10/20 60000 لیتر 16,972
1396/10/23 30000 16,972
1396/10/24 30000 لیتر 16,972
1396/10/24 102000 16,972
1396/10/24 60000 لیتر 16,972
1396/10/24 18000 16,972
1396/10/25 54000 لیتر 16,972
تاريخ حجم قيمت
1396/10/17 12000 لیتر 16,972
1396/10/17 12000 لیتر 16,972
1396/10/16 18000 لیتر 16,972
1396/10/16 12000 لیتر 16,972
1396/10/13 12000 لیتر 16,972
1396/10/12 30000 لیتر 16,972
1396/10/12 12000 لیتر 16,972
1396/10/12 12000 لیتر 16,972
1396/10/12 12000 لیتر 16,972
1396/10/12 30000 لیتر 16,972
12345...>>