مشاهده اطلاعات نماد : حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSTESCABEX0961024
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/19
نام تجاری کالا حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 16816.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 11772.00
حداکثر قیمت مجاز 18497.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
6 30000 16816
1 60000 16816
1 72000 16816
تعداد حجم قیمت
1 504000 16816
تاریخ حجم قیمت
1396/10/19 30000 16,816
1396/10/19 30000 لیتر 16,816
1396/10/20 60000 16,816
1396/10/23 30000 لیتر 16,816
1396/10/23 30000 16,816
1396/10/24 30000 لیتر 16,816
1396/10/24 72000 16,816
1396/10/24 30000 لیتر 16,816
تاريخ حجم قيمت
1397/06/26 18000 لیتر 62,722
1397/06/26 60000 لیتر 61,709
1397/06/26 30000 لیتر 61,709
1397/06/26 24000 لیتر 61,319
1397/06/26 30000 لیتر 61,110
1397/06/26 30000 لیتر 60,559
1397/06/26 30000 لیتر 60,549
1397/06/26 90000 لیتر 60,320
1397/06/26 30000 لیتر 59,099
1397/06/26 18000 لیتر 59,089
12345...>>