مشاهده اطلاعات نماد : حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7912: 949493:-113939188
نماد تجاری DSTESCABEX0961024
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/10/19
نام تجاری کالا حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 16816.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 11772.00
حداکثر قیمت مجاز 18497.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
6 30000 16816
1 60000 16816
1 72000 16816
تعداد حجم قیمت
1 504000 16816
تاریخ حجم قیمت
1396/10/19 30000 16,816
1396/10/19 30000 ليتر 16,816
1396/10/20 60000 16,816
1396/10/23 30000 ليتر 16,816
1396/10/23 30000 16,816
1396/10/24 30000 ليتر 16,816
1396/10/24 72000 16,816
1396/10/24 30000 ليتر 16,816
تاريخ حجم قيمت
1397/09/18 30000 ليتر 33,286
1397/09/18 90000 ليتر 33,286
1397/09/18 60000 ليتر 33,286
1397/09/18 30000 ليتر 33,286
1397/09/18 30000 ليتر 33,286
1397/09/18 72000 ليتر 33,286
1397/09/18 18000 ليتر 33,286
1397/09/18 150000 ليتر 33,286
1397/09/18 24000 ليتر 33,286
1397/09/11 24000 ليتر 38,190
12345...>>