مشاهده اطلاعات نماد : سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 6000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7912: 949464:-113935692
نماد تجاری DSOSZCABBT0961025
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند
محل تحویل مخازن پخش فرآورده هاي نفتي بند
تاریخ عرضه 1396/10/20
نام تجاری کالا سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ داخلی
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 1000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 13946.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9763.00
حداکثر قیمت مجاز 15340.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 6
تعداد حجم قیمت
2 260 13946
1 312 13946
1 336 13946
1 832 13946
4 1000 13946
تعداد حجم قیمت
1 6000 13946
تاریخ حجم قیمت
1396/10/20 260 13,946
1396/10/20 260 مترمكعب 13,946
1396/10/23 312 13,946
1396/10/23 336 مترمكعب 13,946
1396/10/25 1000 13,946
1396/10/25 1000 مترمكعب 13,946
1396/10/25 1000 13,946
1396/10/25 1000 مترمكعب 13,946
1396/10/25 832 13,946
تاريخ حجم قيمت
1396/12/22 480 مترمكعب 14,424
1396/12/22 520 مترمكعب 14,424
1396/12/22 1000 مترمكعب 14,394
1396/12/22 2000 مترمكعب 14,394
1396/12/22 1000 مترمكعب 14,394
1396/10/17 1000 تن 13,946
1396/10/17 1000 تن 13,946
1396/10/17 1000 تن 13,946
1396/10/17 1000 تن 13,946
1396/10/16 500 تن 13,946
1234