مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 506
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7983: 957989:-114958696
نماد تجاری ILBKSCABEX0961101
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا گاز مایع بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
حجم عرضه 506
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 481.65
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -481168.35
حداکثر قیمت مجاز 482131.65
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 11
تعداد حجم قیمت
1 506 481.65
تعداد حجم قیمت
1 506 481.65
تاریخ حجم قیمت
1396/10/23 506 481.65
تاريخ حجم قيمت
1396/05/30 22 تن 380
1396/05/30 88 تن 380