مشاهده اطلاعات نماد : نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 35000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری IFONIPRBFB0961120
نام تولید کننده شرکت ملی نفت ایران
محل تحویل فوب بندرعباس
تاریخ عرضه 1396/10/24
نام تجاری کالا نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 35000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پریمیوم
قیمت پایه -8.50
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -8508.50
حداکثر قیمت مجاز 8491.50
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1395/11/24 35000 تن -3.5
1395/10/11 35000 تن -3.9
1394/06/04 35000 تن -24.5