مشاهده اطلاعات نماد : نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 35000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7959: 955085:-114610259
نماد تجاری IFONIPRBFB0961120
نام تولید کننده شرکت ملی نفت ایران
محل تحویل فوب بندرعباس
تاریخ عرضه 1396/10/24
نام تجاری کالا نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 35000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پريميوم
قیمت پایه -8.50
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -8508.50
حداکثر قیمت مجاز 8491.50
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1395/11/24 35000 تن -3.5
1395/10/11 35000 تن -3.9
1394/06/04 35000 تن -24.5