مشاهده اطلاعات نماد : گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7966: 955962:-114715460
نماد تجاری DIPBECABEX0961026
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 23957.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 16770.00
حداکثر قیمت مجاز 26352.00
حداقل حجم خرید 10
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1000 23957
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/03/12 200 تن 19,596
1397/02/29 100 تن 19,352
1397/02/01 10 تن 18,313
1396/08/20 10 تن 22,067
1396/04/17 10 تن 13,731
1395/11/23 10 تن 18,420
1395/09/28 200 تن 13,922
1395/08/08 1000 تن 11,571
1395/08/01 100 تن 11,571
1395/06/20 1000 تن 9,769
12