مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIGBECABEX0961026
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 23307.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 16315.00
حداکثر قیمت مجاز 25637.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 30 23307
1 100 23307
تعداد حجم قیمت
1 1000 23307
تاریخ حجم قیمت
1396/10/23 30 23,307
1396/10/23 100 تن 23,307
تاريخ حجم قيمت
1396/12/26 60 تن 19,879
1396/12/26 100 تن 19,879
1396/12/19 20 تن 20,866
1396/12/19 100 تن 20,866
1396/12/19 20 تن 20,866
1396/12/12 100 تن 21,930
1396/12/12 20 تن 21,930
1396/12/12 100 تن 21,930
1396/12/05 30 تن 22,822
1396/11/14 20 تن 24,433
12345...>>