مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي.عمده

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2500000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7965: 955835:-114700251
نماد تجاری DSFSRCRBEX0961026
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي.عمده
حجم عرضه 2500000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نسيه
قیمت پایه 16504.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 11553.00
حداکثر قیمت مجاز 18154.00
حداقل حجم خرید 1000000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100000
تعداد حجم قیمت
1 2500000 16504
تعداد حجم قیمت
1 2500000 16504
تاریخ حجم قیمت
1396/10/23 2500000 16,504
تاريخ حجم قيمت
1397/05/08 2000000 ليتر 21,519
1397/04/25 1000000 ليتر 22,122
1397/04/13 2000000 ليتر 22,122
1397/04/06 1000000 ليتر 22,122
1397/03/28 2500000 ليتر 23,220
1397/03/21 3700000 ليتر 23,220
1397/03/13 3600000 ليتر 23,220
1397/02/04 2000000 ليتر 21,073
1396/12/22 2100000 ليتر 16,926
1396/12/14 2000000 ليتر 16,926
1234