مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1012
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7984: 958132:-114975872
نماد تجاری DHCSAFWBEX0961121
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی شازند
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی
حجم عرضه 1012
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 14931.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10452.00
حداکثر قیمت مجاز 16424.00
حداقل حجم خرید 23
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 506 15189
1 506 15239
1 506 15359
1 506 15455
1 506 15499
1 506 15531
1 506 15699
2 1012 14000
1 1012 15500
تعداد حجم قیمت
1 1012 14931
تاریخ حجم قیمت
1396/10/23 506 15,699
1396/10/23 506 تن 15,531
تاريخ حجم قيمت
1397/09/13 69 تن 30,238
1397/09/13 184 تن 30,238
1397/09/13 184 تن 30,238
1397/09/13 184 تن 30,238
1397/09/13 207 تن 30,238
1397/09/13 92 تن 30,238
1397/09/13 92 تن 30,238
1397/08/22 414 تن 49,228
1397/08/22 161 تن 48,336
1397/08/22 437 تن 47,119
12345...>>