مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRTBCABEX0961030
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 18435.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12905.00
حداکثر قیمت مجاز 20278.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
4 25 18435
3 100 18435
تعداد حجم قیمت
1 1000 18435
تاریخ حجم قیمت
1396/10/23 100 18,435
1396/10/24 25 تن 18,435
1396/10/24 25 18,435
1396/10/24 100 تن 18,435
1396/10/25 100 18,435
1396/10/27 25 تن 18,435
1396/10/27 25 18,435
تاريخ حجم قيمت
1396/10/16 150 تن 18,435
1396/10/09 72 تن 18,439
1396/10/03 600 تن 18,435
1396/09/18 100 تن 18,439
1396/09/18 48 تن 18,439
1396/09/11 300 تن 18,439
1396/09/11 100 تن 18,439
1396/09/05 100 تن 18,439
1396/09/05 50 تن 18,439
1396/09/05 200 تن 18,439
12345...>>