مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7884: 946130:-113535623
نماد تجاری DIRTBCABEX0961030
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 18435.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12905.00
حداکثر قیمت مجاز 20278.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
4 25 18435
3 100 18435
تعداد حجم قیمت
1 1000 18435
تاریخ حجم قیمت
1396/10/23 100 18,435
1396/10/24 25 تن 18,435
1396/10/24 25 18,435
1396/10/24 100 تن 18,435
1396/10/25 100 18,435
1396/10/27 25 تن 18,435
1396/10/27 25 18,435
تاريخ حجم قيمت
1397/09/18 50 تن 49,024
1397/09/17 25 تن 49,024
1397/09/17 50 تن 49,024
1397/09/17 25 تن 49,024
1397/09/10 46 تن 56,214
1397/09/10 50 تن 56,214
1397/09/06 23 تن 56,214
1397/08/22 100 تن 67,218
1397/08/22 50 تن 67,218
1397/07/28 50 تن 59,432
12345...>>