مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 7964: 955694:-114683285
نماد تجاری DNPTHCABEX0961026
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/10/23
نام تجاری کالا نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
حجم عرضه 4500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 19632.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13743.00
حداکثر قیمت مجاز 21595.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25
تعداد حجم قیمت
1 500 19831
1 500 19881
1 500 19951
1 700 19833
1 1000 20629
1 1500 19882
1 1500 19955
1 1500 20007
1 1500 20078
1 1500 20143
1 2000 19100
1 4500 19632
تعداد حجم قیمت
1 4500 19632
تاریخ حجم قیمت
1396/10/23 1000 20,629
1396/10/23 1500 تن 20,143
1396/10/23 1500 20,078
1396/10/23 500 تن 20,007
تاريخ حجم قيمت
1397/09/11 500 تن 39,990
1397/09/11 800 تن 39,990
1397/09/10 500 تن 39,990
1397/09/10 500 تن 39,990
1397/09/10 500 تن 39,990
1397/09/07 200 تن 39,990
1397/08/26 100 تن 48,666
1397/08/26 425 تن 48,666
1397/08/26 600 تن 48,666
1397/08/26 475 تن 48,666
12345...>>