مشاهده اطلاعات نماد : متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 3500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8776: 1053126:-126375137
نماد تجاری DMTZGFWBEX0961208
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی زاگرس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/11/23
نام تجاری کالا متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
حجم عرضه 3500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 14179.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9926.00
حداکثر قیمت مجاز 15596.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 25 14000
3 25 14179
3 50 14179
1 200 14179
1 500 14179
2 600 14179
1 975 14179
1 1000 14179
تعداد حجم قیمت
1 3500 14179
تاریخ حجم قیمت
1396/11/23 1000 14,179
1396/11/23 25 تن 14,179
1396/11/23 50 14,179
1396/11/23 50 تن 14,179
1396/11/23 600 14,179
1396/11/23 500 تن 14,179
1396/11/23 25 14,179
1396/11/23 50 تن 14,179
1396/11/23 25 14,179
1396/11/25 200 تن 14,179
1396/11/28 975 14,179
تاريخ حجم قيمت
1397/11/24 400 تن 17,864
1397/11/23 50 تن 17,864
1397/11/23 200 تن 17,864
1397/11/23 25 تن 17,864
1397/11/23 200 تن 17,864
1397/11/23 50 تن 17,864
1397/11/23 25 تن 17,864
1397/11/23 75 تن 17,864
1397/11/23 1000 تن 17,864
1397/11/23 750 تن 17,864
12345...>>