مشاهده اطلاعات نماد : متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2464
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DMTSHCABEX0961128
نام تولید کننده شرکت پتروشيمي شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/11/23
نام تجاری کالا متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 2464
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 14179.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9926.00
حداکثر قیمت مجاز 15596.00
حداقل حجم خرید 11
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 11 14179
6 22 14179
2 33 14179
2 44 14179
1 55 14179
1 77 14179
2 110 14179
1 132 14179
1 143 14179
1 220 14179
1 286 14179
1 660 14179
تعداد حجم قیمت
1 2464 14179
تاریخ حجم قیمت
1396/11/23 11 14,179
1396/11/23 22 تن 14,179
1396/11/23 22 14,179
1396/11/23 286 تن 14,179
1396/11/23 110 14,179
1396/11/23 220 تن 14,179
1396/11/23 33 14,179
1396/11/23 33 تن 14,179
1396/11/23 132 14,179
1396/11/23 44 تن 14,179
1396/11/23 77 14,179
1396/11/23 660 تن 14,179
1396/11/23 55 14,179
1396/11/23 44 تن 14,179
1396/11/23 143 14,179
1396/11/24 11 تن 14,179
1396/11/24 110 14,179
1396/11/24 22 تن 14,179
1396/11/24 22 14,179
1396/11/25 22 تن 14,179
1396/11/25 22 14,179
تاريخ حجم قيمت
1397/05/23 44 تن 15,907
1397/05/23 22 تن 15,907
1397/05/23 22 تن 15,907
1397/05/23 77 تن 15,907
1397/05/23 77 تن 15,907
1397/05/23 44 تن 15,907
1397/05/23 11 تن 15,907
1397/05/23 0 تن 15,907
1397/05/23 33 تن 15,907
1397/05/23 33 تن 15,907
12345...>>