مشاهده اطلاعات نماد : متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2464
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6574: 788904:-94668495
نماد تجاری DMTSHCABEX0961128
نام تولید کننده شرکت پتروشيمي شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/11/23
نام تجاری کالا متانول پتروشیمی شيراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 2464
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 14179.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 9926.00
حداکثر قیمت مجاز 15596.00
حداقل حجم خرید 11
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 11 14179
6 22 14179
2 33 14179
2 44 14179
1 55 14179
1 77 14179
2 110 14179
1 132 14179
1 143 14179
1 220 14179
1 286 14179
1 660 14179
تعداد حجم قیمت
1 2464 14179
تاریخ حجم قیمت
1396/11/23 11 14,179
1396/11/23 22 تن 14,179
1396/11/23 22 14,179
1396/11/23 286 تن 14,179
1396/11/23 110 14,179
1396/11/23 220 تن 14,179
1396/11/23 33 14,179
1396/11/23 33 تن 14,179
1396/11/23 132 14,179
1396/11/23 44 تن 14,179
1396/11/23 77 14,179
1396/11/23 660 تن 14,179
1396/11/23 55 14,179
1396/11/23 44 تن 14,179
1396/11/23 143 14,179
1396/11/24 11 تن 14,179
1396/11/24 110 14,179
1396/11/24 22 تن 14,179
1396/11/24 22 14,179
1396/11/25 22 تن 14,179
1396/11/25 22 14,179
تاريخ حجم قيمت
1397/08/22 33 تن 28,302
1397/08/22 22 تن 27,069
1397/08/22 198 تن 26,999
1397/08/22 55 تن 26,959
1397/08/22 110 تن 26,759
1397/08/22 143 تن 26,759
1397/08/22 33 تن 26,689
1397/08/22 110 تن 26,567
1397/08/22 110 تن 26,559
1397/08/22 66 تن 26,528
12345...>>