مشاهده اطلاعات نماد : حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6454: 774502:-92940249
نماد تجاری DSZESCABEX0961129
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/11/24
نام تجاری کالا حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 18321.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12825.00
حداکثر قیمت مجاز 20153.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
2 18000 18321
1 30000 18321
1 60000 18321
تعداد حجم قیمت
1 504000 18321
تاریخ حجم قیمت
1396/11/24 30000 18,321
1396/11/25 60000 ليتر 18,321
1396/11/28 18000 18,321
1396/11/28 18000 ليتر 18,321
تاريخ حجم قيمت
1397/08/14 18000 ليتر 61,000
1397/08/14 12000 ليتر 58,000
1397/08/14 24000 ليتر 54,000
1397/08/14 30000 ليتر 54,149
1397/08/14 30000 ليتر 54,149
1397/08/14 90000 ليتر 54,149
1397/08/14 30000 ليتر 53,259
1397/08/14 60000 ليتر 52,654
1397/08/14 126000 ليتر 51,025
1397/08/14 84000 ليتر 51,025
12345...>>