مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 15000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DPEZSCABEXM961201
نام تولید کننده شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/11/25
نام تجاری کالا برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
حجم عرضه 15000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 450.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -449550.00
حداکثر قیمت مجاز 450450.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 13000 420
تعداد حجم قیمت
1 15000 420
تاریخ حجم قیمت
1396/11/25 13000 420
تاريخ حجم قيمت
1396/10/26 13000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 420