مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 140000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DPEKMCABEXM961201
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/11/25
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
حجم عرضه 140000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 450.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -4499550.00
حداکثر قیمت مجاز 4500450.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 3000 435
1 5000 435
1 20000 435
1 90000 435
تعداد حجم قیمت
1 140000 435
تاریخ حجم قیمت
1396/11/25 5000 435
1396/11/25 20000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 435
1396/11/25 3000 435
1396/11/25 90000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 435
تاريخ حجم قيمت
1397/01/26 65000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 435
1397/01/26 4000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 435
1397/01/26 33000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 435
1396/12/23 20000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 435
1396/12/23 100000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 435
1396/12/23 4000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 435
1396/12/23 6000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 435
1396/10/26 20000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 435
1396/10/26 95000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 435
1396/08/27 50000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 435
12