مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8849: 1061931:-127431738
نماد تجاری DPEKMCAMEXM961201
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/11/25
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا- نیروگاه خرمشهر
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 500.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -4999500.00
حداکثر قیمت مجاز 5000500.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 10000 500
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد