مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1518
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6578: 789382:-94725895
نماد تجاری DHCSAFWBEX0961223
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی شازند
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/11/25
نام تجاری کالا برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند در رینگ داخلی
حجم عرضه 1518
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 16133.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 11294.00
حداکثر قیمت مجاز 17746.00
حداقل حجم خرید 23
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
3 368 16133
1 414 16133
تعداد حجم قیمت
1 1518 16133
تاریخ حجم قیمت
1396/11/25 368 16,133
1396/11/25 368 تن 16,133
1396/11/25 414 16,133
1396/11/25 368 تن 16,133
تاريخ حجم قيمت
1397/08/22 414 تن 49,228
1397/08/22 161 تن 48,336
1397/08/22 437 تن 47,119
1397/08/15 184 تن 36,749
1397/08/15 138 تن 36,749
1397/08/15 138 تن 36,749
1397/08/15 138 تن 36,749
1397/08/15 138 تن 36,749
1397/08/15 161 تن 36,749
1397/08/15 115 تن 36,749
12345...>>