اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 500 - سلفبانک صنعت و معدن1397/06/3111:00:00 -
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 500 - سلفبانک صنعت و معدن1397/06/3111:00:00 -
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 500 - سلفبانک صنعت و معدن1397/06/3111:00:00 -
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 198 - سلفبانک صنعت و معدن1397/06/3111:30:00 -
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل مترمكعب 1,500 504 نقدیخبرگان سهام1397/07/0113:30:00 -
نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل تن 30,000 - کشف پریمیومپارس ايده بنيان1397/07/0114:00:00 -
گاز مایع پالایش گاز فجر جم در رینگ بین الملل تن 5,000 - کشف پریمیومخبرگان سهام1397/07/0113:00:00 -