اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی تن 3,000 - نقدیبانک ملت1396/07/0211:30:00 -
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي لیتر 1.2 میلیون 600,000 نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/07/0211:00:00 -
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي تن 600 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/07/0210:45:00 -
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل مترمكعب 2,004 996 نقدیخبرگان سهام1396/07/0413:30:00 -
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل مترمكعب 1,200 600 نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/07/0413:00:00 -