اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 200 - نقدیبانک صنعت و معدن1397/03/0511:00:00 -
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 200 - نقدیبانک صنعت و معدن1397/03/0511:00:00 -
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 200 - نقدیبانک صنعت و معدن1397/03/0511:00:00 -
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی لیتر 1,000,000 - نقدیمفيد1397/03/0511:45:00 -
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی مترمكعب 2,400 1,800 نقدینوانديشان بازار سرمايه1397/03/0511:15:00 -
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي لیتر 2.4 میلیون 1.8 میلیون نقدینوانديشان بازار سرمايه1397/03/0510:45:00 -
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي تن 1,000 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1397/03/0510:30:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی تن 1,000 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1397/03/0510:15:00 -
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل مترمكعب 1,500 1,500 نقدیمفيد1397/03/0613:15:00 -