اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 1,000 - نقدیبانک صنعت و معدن1396/10/3011:30:00 -
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 1,000 - نقدیبانک صنعت و معدن1396/10/3011:30:00 -
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 1,000 - نقدیبانک صنعت و معدن1396/10/3011:15:00 -
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 198 - سلفبانک صنعت و معدن1396/10/3011:00:00 -
گاز مایع پالایش گاز سرخون و قشم در رینگ بین الملل (بازرگانی گاز ایران-حمل دریایی) تن 6,000 - کشف پریمیومخبرگان سهام1396/11/0114:00:00 -