اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
نفت کوره 280 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل تن 80,000 - کشف پريميومخبرگان سهام1399/07/0214:00:00 -
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 70,000 - کشف پريميومسپهر باستان1399/07/0212:50:00 دریافت فایل
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 70,000 - کشف پريميومتوسعه سرمايه دنيا1399/07/0212:40:00 دریافت فایل
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل دریایی بشکه 255,000 - کشف پريميومخبرگان سهام1399/07/0113:00:00 دریافت فایل
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 3,000 - نقديرضوي1399/07/0112:35:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 2,000 - نقديبانک ملت1399/07/0112:30:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 3,000 - نقديسي ولکس کالا1399/07/0112:25:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 3,000 - نقديباهنر1399/07/0112:15:00 -
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 20,000 - نقديبهپرور1399/07/0112:10:00 دریافت فایل
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 9,000 - نقدينگاه نوین1399/07/0112:00:00 دریافت فایل
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل تن 21,000 - کشف پريميومرضوي1399/06/3113:30:00 -
گاز مایع بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل تن 220 - نقديرضوي1399/06/3113:00:00 -
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی تن 3,000 1,500 نقديرضوي1399/06/3011:20:00 -
ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي تن 5,016 - نسيهخبرگان سهام1399/06/3011:00:00 -
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی ليتر 420,000 180,000 نقدياقتصاد بیدار1399/06/3010:40:00 -
12