اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي لیتر 2.4 میلیون 600,000 نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/05/0210:45:00 -
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي تن 500 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/05/0210:30:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی تن 500 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/05/0210:30:00 -
حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی لیتر 492,000 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/05/0212:45:00 -
حلال 402 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي لیتر 500,000 500,000 نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/05/0211:45:00 -
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی مترمكعب 504 - نقدینوانديشان بازار سرمايه1396/05/0211:30:00 -
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی تن 4,500 - سلفبانک صنعت و معدن1396/05/0211:15:00 -
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 150 - نقدیبانک ملي ايران1396/05/0212:15:00 -
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 150 - نقدیبانک ملي ايران1396/05/0213:30:00 -
نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی مترمكعب 5,000 - نقدیبانک ملت1396/05/0213:15:00 -
قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی.عمده تن 4,000 - سلفکالاي خاور ميانه1396/05/0211:00:00 دریافت فایل
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی تن 3,000 - نقدیبانک ملت1396/05/0213:00:00 -
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي لیتر 500,000 - نقدیفارابي1396/05/0211:30:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی تن 500 200 نقدیفارابي1396/05/0210:30:00 -
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی تن 500 - نقدیفارابي1396/05/0212:30:00 -
12