اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) بشکه 40,000 - نسيهبانک ملت1399/12/1914:00:00 -
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) بشکه 40,000 - نسيهتأمين سرمايه نوين1399/12/1913:40:00 -
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) بشکه 40,000 - نسيهاقتصاد بیدار1399/12/1913:20:00 -
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) بشکه 40,000 - نسيهنگاه نوین1399/12/1913:00:00 -
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) بشکه 40,000 - نسيهبانک تجارت1399/12/1912:40:00 -
نفتای کامل پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل تن 32,000 - کشف پريميوممبين سرمايه1399/12/1814:15:00 -
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 30,000 - کشف پريميومآفتاب درخشان خاورمیانه1399/12/1814:00:00 -
گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 3,500 - کشف پريميوممفيد1399/12/1813:30:00 -
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل تن 35,000 - کشف پريميومآراد ايرانيان1399/12/1813:00:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 13,000 - سلفسهم آشنا1399/12/1713:40:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 13,000 - سلفسهم آشنا1399/12/1713:30:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 13,000 - سلفسهم آشنا1399/12/1713:20:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی تن 500 - نقدياقتصاد بیدار1399/12/1713:10:00 -
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 13,000 - سلفسهم آشنا1399/12/1713:10:00 -
نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی مترمكعب 7,000 - نقديبانک تجارت1399/12/1713:05:00 -
1234