اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل تن 2,000 - نقدیبانک ملي ايران1396/07/3014:00:00 -
ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي تن 10,010 - نسیهخبرگان سهام1396/07/3011:00:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی تن 2,000 - نقدیخبرگان سهام1396/07/3010:30:00 -
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی تن 4,500 - سلفبانک صنعت و معدن1396/08/0111:00:00 -
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 150 - نقدیبانک ملي ايران1396/08/0110:45:00 -
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی تن 150 - سلفبانک ملي ايران1396/08/0112:00:00 -
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی تن 1,000 - سلفبانک کشاورزي1396/08/0111:15:00 -
نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل تن 30,000 - کشف پریمیومبانک سپه1396/08/0214:00:00 دریافت فایل