اطلاعیه عرضه

گروه زیرگروه تولید کننده


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
بازار هدف
نام کالا واحد عرضه حجم عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع معاملهکارگزار عرضه کنندهتاريخ عرضهزمان عرضه پیوست
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل ليتر 2.01 میلیون - نقديمفيد1397/11/0615:00:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت تبریز به مقصد عراق تن 5,000 - نقديبانک سامان1397/11/0613:00:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت مشهد به مقصد افغانستان تن 15,000 - نقديسینا1397/11/0614:00:00 -
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت رفسنجان به مقصد افغانستان تن 10,000 - نقديبانک کشاورزي1397/11/0614:30:00 -
سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت تبریز به مقصد ارمنستان تن 5,000 - نقديپارس ايده بنيان1397/11/0613:30:00 -
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی مترمكعب 600 300 نقدياقتصاد بیدار1397/11/0610:15:00 -
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي تن 500 - نقدياقتصاد بیدار1397/11/0610:45:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی تن 500 - نقدياقتصاد بیدار1397/11/0609:45:00 -
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 500 - نقديبانک صنعت و معدن1397/11/0609:30:00 -
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 500 - نقديبانک صنعت و معدن1397/11/0609:30:00 -
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی تن 500 - نقديبانک صنعت و معدن1397/11/0609:45:00 -
سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي تن 6,000 - نقديمفيد1397/11/0610:30:00 -
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی تن 1,000 500 نقديفارابي1397/11/0610:00:00 -
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي ليتر 1,000,000 500,000 نقديفارابي1397/11/0611:15:00 -
حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي ليتر 1.008 میلیون - نقديسینا1397/11/0611:30:00 -
12