تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
496.274 میلیارد
تعداد کل معاملات 28
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
860 تن
هر كيلوگرم 115,592 ریال
1399/06/30 10:00:00
نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
400 تن
هر كيلوگرم 71,910 ریال
1399/06/30 10:05:00
میعانات گازی شرکت کربنات سدیم کاوه در رینگ داخلی
180 تن
هر تن 37.7 میلیون ریال
1399/06/30 10:10:00
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
700 تن
هر كيلوگرم 76,095 ریال
1399/06/30 10:20:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
420,000 ليتر
هر ليتر 57,996 ریال
1399/06/30 10:30:00
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
420,000 ليتر
هر ليتر 49,265 ریال
1399/06/30 10:40:00
ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي
5,016 تن
هر تن 35.6 میلیون ریال
1399/06/30 11:00:00
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 43,341 ریال
1399/06/30 11:20:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
گاز مایع بوتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
220 تن
هر تن 283.5 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/06/31 13:00:00
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
21,000 تن
هر تن -28 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/06/31 13:30:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
9,000 تن
هر تن 250 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/07/01 12:00:00
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
20,000 تن
هر تن 255 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/07/01 12:10:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن 390 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/07/01 12:15:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن 370 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/07/01 12:25:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
2,000 تن
هر تن 340 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/07/01 12:30:00
نفت گاز(گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
3,000 تن
هر تن 315 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/07/01 12:35:00
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل دریایی
255,000 بشکه
هر بشکه -4 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/07/01 13:00:00
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
70,000 تن
هر تن -100 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/07/02 12:40:00
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
70,000 تن
هر تن -150 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/07/02 12:50:00
نفت کوره 280 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل
80,000 تن
هر تن -50 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9)
1399/07/02 14:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
200
-
3,800
هر كيلوگرم 58,247 ریال
11.649 میلیارد ريال
1399/06/24
10:40:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
160
-
840
هر كيلوگرم 63,896 ریال
10.223 میلیارد ريال
1399/06/29
10:45:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
2.4 میلیون ليتر
6.75 میلیون
2.4 میلیون
هر ليتر 57,689.138 ریال
138.454 میلیارد ريال
1399/06/29
10:00:00
ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600,000 ليتر
-
-
-
- ريال
1399/06/29
10:15:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600 مترمكعب
-
-
-
- ريال
1399/06/29
10:30:00
حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
2.4 میلیون ليتر
11.79 میلیون
2.4 میلیون
هر ليتر 58,826.738 ریال
141.184 میلیارد ريال
1399/06/29
11:00:00
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل
3,000 تن
8,500
3,000
هر تن 68.804 میلیون ریال
206.413 میلیارد ريال
1399/06/29
12:00:00