تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
500 تن
هر كيلوگرم 11,778 ریال
1396/05/02 10:30:00
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 14,026 ریال
1396/05/02 10:30:00
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 13,605 ریال
1396/05/02 10:30:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
2.4 میلیون لیتر
هر لیتر 11,973 ریال
1396/05/02 10:45:00
قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی.عمده
4,000 تن
هر كيلوگرم 12,500 ریال
1396/05/02 11:00:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
4,500 تن
هر كيلوگرم 7,843 ریال
1396/05/02 11:15:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
504 مترمكعب
هر لیتر 12,520 ریال
1396/05/02 11:30:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
500,000 لیتر
هر لیتر 12,520 ریال
1396/05/02 11:30:00
حلال 402 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
500,000 لیتر
هر لیتر 11,973 ریال
1396/05/02 11:45:00
نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی.عمده
1,000 تن
هر كيلوگرم 12,707 ریال
1396/05/02 12:00:00
نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 12,707 ریال
1396/05/02 12:15:00
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
150 تن
هر كيلوگرم 10,468 ریال
1396/05/02 12:15:00
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 12,707 ریال
1396/05/02 12:30:00
حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
492,000 لیتر
هر لیتر 12,756 ریال
1396/05/02 12:45:00
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 12,707 ریال
1396/05/02 13:00:00
نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
5,000 مترمكعب
هر لیتر 8,806 ریال
1396/05/02 13:15:00
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
150 تن
هر كيلوگرم 12,554 ریال
1396/05/02 13:30:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
500 تن
هر تن 452 دلار (بانک مرکزی)
1396/05/04 13:00:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ بین الملل
1,000 مترمكعب
هر مترمكعب 403 دلار (بانک مرکزی)
1396/05/04 13:15:00
حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
1,000 مترمكعب
هر مترمكعب 386 دلار (بانک مرکزی)
1396/05/04 13:30:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل
1,200 مترمكعب
هر مترمكعب 386 دلار (بانک مرکزی)
1396/05/04 13:45:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه