تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 27,170 ریال
1397/03/05 10:15:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
1,000 تن
هر كيلوگرم 22,814 ریال
1397/03/05 10:30:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
2.4 میلیون لیتر
هر لیتر 23,569 ریال
1397/03/05 10:45:00
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
200 تن
هر كيلوگرم 19,932 ریال
1397/03/05 11:00:00
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
200 تن
هر كيلوگرم 20,138 ریال
1397/03/05 11:00:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
200 تن
هر كيلوگرم 20,678 ریال
1397/03/05 11:00:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
2,400 مترمكعب
هر لیتر 23,220 ریال
1397/03/05 11:15:00
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
1,000,000 لیتر
هر لیتر 23,569 ریال
1397/03/05 11:45:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
1,500 مترمكعب
هر مترمكعب 596.71 دلار (بانک مرکزی)
1397/03/06 13:15:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه