تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 24,570 ریال
1397/06/31 11:00:00
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 26,040 ریال
1397/06/31 11:00:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 25,746 ریال
1397/06/31 11:00:00
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
198 تن
هر كيلوگرم 17,907 ریال
1397/06/31 11:30:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
گاز مایع پالایش گاز فجر جم در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن -89 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9)
1397/07/01 13:00:00
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
1,500 مترمكعب
هر مترمكعب 466.17 دلار (بانک مرکزی)
1397/07/01 13:30:00
نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل
30,000 تن
هر تن .25 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9)
1397/07/01 14:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه