تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
25,239.713 میلیارد
تعداد کل معاملات 5
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
مظنه یابی نرخ تعهد پذیره نویسی اوراق سنفت 199
20,000 ميليارد ريال
هر ميليارد ريال - درصد
1399/12/17 11:00:00
برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گتوند
39,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 500 ریال
1399/12/17 11:00:00
برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گتوند
39,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 500 ریال
1399/12/17 11:10:00
برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گتوند
39,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 500 ریال
1399/12/17 11:20:00
برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گتوند
39,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 500 ریال
1399/12/17 11:30:00
مظنه یابی نرخ تعهد پذیره نویسی اوراق سنفت 299
30,000 ميليارد ريال
هر ميليارد ريال - درصد
1399/12/17 11:30:00
برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گتوند
39,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 500 ریال
1399/12/17 11:40:00
برق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران - نیروگاه گتوند
39,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 500 ریال
1399/12/17 11:50:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
1.2 میلیون ليتر
هر ليتر 98,193 ریال
1399/12/17 12:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
13,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 540 ریال
1399/12/17 12:00:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600 مترمكعب
هر ليتر 104,554 ریال
1399/12/17 12:05:00
ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600,000 ليتر
هر ليتر 109,016 ریال
1399/12/17 12:10:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
13,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 540 ریال
1399/12/17 12:10:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
1,000 تن
هر كيلوگرم 107,502 ریال
1399/12/17 12:15:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
13,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 540 ریال
1399/12/17 12:20:00
نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
600 تن
هر كيلوگرم 129,013 ریال
1399/12/17 12:20:00
آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
600 تن
هر كيلوگرم 107,502 ریال
1399/12/17 12:25:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
13,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 540 ریال
1399/12/17 12:30:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
600,000 ليتر
هر ليتر 104,554 ریال
1399/12/17 12:30:00
حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
900,000 ليتر
هر ليتر 98,193 ریال
1399/12/17 12:35:00
آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
1,000 تن
هر كيلوگرم 128,025 ریال
1399/12/17 12:40:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
13,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 540 ریال
1399/12/17 12:40:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
13,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 540 ریال
1399/12/17 12:50:00
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
600,000 ليتر
هر ليتر 88,515 ریال
1399/12/17 12:50:00
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 103,210 ریال
1399/12/17 12:55:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
13,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 540 ریال
1399/12/17 13:00:00
نفتای سبک پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
7,000 مترمكعب
هر ليتر 90,309 ریال
1399/12/17 13:05:00
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 128,025 ریال
1399/12/17 13:10:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
13,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 540 ریال
1399/12/17 13:10:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
13,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 540 ریال
1399/12/17 13:20:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
13,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 540 ریال
1399/12/17 13:30:00
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
13,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات 540 ریال
1399/12/17 13:40:00
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
40,000 بشکه
هر بشکه 9.49 میلیون ریال
1399/12/19 12:40:00
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
40,000 بشکه
هر بشکه 9.49 میلیون ریال
1399/12/19 13:00:00
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
40,000 بشکه
هر بشکه 9.49 میلیون ریال
1399/12/19 13:20:00
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
40,000 بشکه
هر بشکه 9.49 میلیون ریال
1399/12/19 13:40:00
میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
40,000 بشکه
هر بشکه 9.49 میلیون ریال
1399/12/19 14:00:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
7,000 تن
هر تن -29 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/17 12:45:00
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
7,000 تن
هر تن -29 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/17 13:00:00
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
35,000 تن
هر تن -100 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/18 13:00:00
گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
3,500 تن
هر تن -180 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/18 13:30:00
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
30,000 تن
هر تن -150 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/18 14:00:00
نفتای کامل پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل
32,000 تن
هر تن -72.5 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/12/18 14:15:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی
2,100
-
2,900
هر كيلوگرم 87,454 ریال
183.653 میلیارد ريال
1399/12/13
10:15:00
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل (شرکت ملی گاز ایران)
240,000
-
120,000
هر تن -180 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
25,169.138 میلیارد ريال
1399/12/16
14:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
اکستراکت سنگین DAE40 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی
1,014 تن
2,548
1,014
هر كيلوگرم 69,600 ریال
70.574 میلیارد ريال
1399/12/16
10:00:00
رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل
3,000 تن
-
-
-
- ريال
1399/12/16
12:10:00
شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل MTBE
3,000 تن
-
-
-
- ريال
1399/12/16
12:20:00