تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
188.719 میلیارد
تعداد کل معاملات 25
ارزش معاملات مازاد
16.439 میلیارد
تعداد معاملات مازاد 6
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
150 تن
هر كيلوگرم 12,424 ریال
1396/08/01 10:45:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
4,500 تن
هر كيلوگرم 10,692 ریال
1396/08/01 11:00:00
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 24,653 ریال
1396/08/01 11:15:00
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
150 تن
هر كيلوگرم 13,182 ریال
1396/08/01 12:00:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل
30,000 تن
هر تن -13 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیسم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران مورخ 95/8/9)
1396/08/02 14:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل
30
402
768
هر مترمكعب 481 دلار (بانک مرکزی)
7.116 میلیارد ريال
1396/07/25
13:00:00
حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
100
30
870
هر مترمكعب 461 دلار (بانک مرکزی)
2.054 میلیارد ريال
1396/07/26
13:15:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
2,000 تن
5,280
1,980
هر كيلوگرم 15,601 ریال
30.89 میلیارد ريال
1396/07/30
10:30:00
ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي
10,010 تن
32,714
10,010
هر تن 14.46 میلیون ریال
144.744 میلیارد ريال
1396/07/30
11:00:00
گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل
2,000 تن
1,000
-
-
- ريال
1396/07/30
14:00:00