تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
حلال 402 پالایش نفت بندرعباس در رینگ داخلی
6 میلیون ليتر
هر ليتر 71,299 ریال
1399/09/09 10:00:00
آيزوريسايكل پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
3,000 تن
هر كيلوگرم 102,907 ریال
1399/09/09 10:10:00
هگزان پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
440 تن
هر كيلوگرم 147,047 ریال
1399/09/09 10:15:00
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
2,000 تن
هر كيلوگرم 66,625 ریال
1399/09/09 10:20:00
میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی
60 تن
هر كيلوگرم 26,023 ریال
1399/09/09 10:30:00
حلال 402 پالایش نفت تهران در رینگ داخلی
1.2 میلیون ليتر
هر ليتر 71,299 ریال
1399/09/09 10:40:00
آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
1,000 تن
هر كيلوگرم 102,907 ریال
1399/09/09 10:50:00
حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
2.04 میلیون ليتر
هر ليتر 71,299 ریال
1399/09/09 11:00:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نفتاي سنگين پالايش نفت لاوان در رينگ بين الملل
32,000 تن
هر تن -60 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/09/09 14:00:00
رافینت پتروشیمی بیستون در رينگ بین الملل
4,000 تن
هر تن 335 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1399/09/10 12:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
30,000
78,000
396,000
هر ليتر 75,302 ریال
8.133 میلیارد ريال
1399/09/03
10:30:00
حلال 410 پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی
246,000
30,000
228,000
هر ليتر 74,611 ریال
20.593 میلیارد ريال
1399/09/03
10:40:00
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل
1,000
-
9,000
هر تن 200 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
42.528 میلیارد ريال
1399/09/05
14:00:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
240,000
90,000
870,000
هر ليتر 71,299 ریال
23.529 میلیارد ريال
1399/09/08
10:00:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
160
-
840
هر كيلوگرم 86,411 ریال
13.826 میلیارد ريال
1399/09/08
10:20:00
نفتای سبک پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
200
-
800
هر كيلوگرم 88,833 ریال
17.767 میلیارد ريال
1399/09/08
10:25:00
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه در رینگ بین الملل
6,000
-
12,000
هر تن -29 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
359.642 میلیارد ريال
1399/09/08
12:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه