تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 33,193 ریال
1397/11/06 09:30:00
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 32,393 ریال
1397/11/06 09:30:00
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 32,713 ریال
1397/11/06 09:45:00
آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
500 تن
هر كيلوگرم 46,294 ریال
1397/11/06 09:45:00
آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 46,294 ریال
1397/11/06 10:00:00
آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 38,873 ریال
1397/11/06 10:00:00
حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
600 مترمكعب
هر ليتر 32,830 ریال
1397/11/06 10:15:00
سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
6,000 تن
هر كيلوگرم 32,253 ریال
1397/11/06 10:30:00
آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
500 تن
هر كيلوگرم 38,873 ریال
1397/11/06 10:45:00
حلال 503 پتروشیمی بیستون در رينگ داخلي
1.02 میلیون ليتر
هر ليتر 40,527 ریال
1397/11/06 11:00:00
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
1,000,000 ليتر
هر ليتر 32,830 ریال
1397/11/06 11:15:00
حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
1.008 میلیون ليتر
هر ليتر 40,527 ریال
1397/11/06 11:30:00
بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
300,000 ليتر
هر ليتر 33,448 ریال
1397/11/06 11:45:00
حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
504,000 ليتر
هر ليتر 42,527 ریال
1397/11/06 12:00:00
برق شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس
10,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 500 ریال
1397/11/07 11:30:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
825
950
1,725
هر كيلوگرم 17,860 ریال
31.702 میلیارد ريال
1397/11/02
10:00:00
حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
1.56 میلیون
720,000
1.32 میلیون
هر ليتر 38,564 ریال
87.926 میلیارد ريال
1397/11/02
10:15:00
ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
60,000
120,000
420,000
هر ليتر 49,116 ریال
8.841 میلیارد ريال
1397/11/02
12:30:00
سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
1,500
-
2,500
هر كيلوگرم 32,253 ریال
48.38 میلیارد ريال
1397/11/03
11:00:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه