تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
0
تعداد کل معاملات 0
ارزش معاملات مازاد
0
تعداد معاملات مازاد 0
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 22,332 ریال
1396/09/04 11:00:00
گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 22,178 ریال
1396/09/04 11:15:00
گاز بوتان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
1,000 تن
هر كيلوگرم 22,371 ریال
1396/09/04 11:30:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
650
1,625
2,225
هر كيلوگرم 11,050 ریال
25.139 میلیارد ريال
1396/08/29
10:45:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه