آمار معاملات
از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
تار یخ نماد بازار هدف نام کالا تولید کننده نام كارگزار ارزش ریالی کل حجم معامله شده واحد عرضه حجم تقاضا متوسط قیمت تقاضا بیشترین قیمت معامله کمترین قیمت معامله متوسط قیمت معامله تعداد دفعات معامله قیمت پایه واحد قیمت نوع قرارداد حجم عرضه حداکثر افزایش حجم عرضه زمان انجام معامله تابلو
1399/12/16 ILGPJPRBFC0991223 بين الملل گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل (شرکت ملی گاز ایران) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اقتصاد بیدار
25,169.138 میلیارد
240,000
تن
840,000
-192.857
-180
-180
-180
2
-180
پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران ) پریمیوم
360,000
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/16 DHXIOCABEX0991219 داخلي اکستراکت سنگین DAE40 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی شرکت نفت ایرانول صبا تامين
70.574 میلیارد
1,014
تن
1,014
69,600
69,600
69,600
69,600
3
69,600
ریال نقد
1,014
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/16 IR2SBCABEX0991223 بين الملل رافینت2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل شرکت پتروشیمی شیمی بافت صبا تامين
-
-
تن
-
-
0
0
0
375
دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران ) نقد
3,000
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژي
1399/12/16 IMESBCABEX0991223 بين الملل شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل MTBE شرکت پتروشیمی شیمی بافت صبا تامين
-
-
تن
-
-
0
0
0
680
دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران ) نقد
3,000
-
طول بازار تابلو ساير حامل هاي انرژيتار یخ نماد بازار هدف نام کالا تولید کننده نام كارگزار ارزش ریالی کل حجم معامله شده واحد عرضه حجم تقاضا متوسط قیمت تقاضا بیشترین قیمت معامله کمترین قیمت معامله متوسط قیمت معامله تعداد دفعات معامله قیمت پایه واحد قیمت نوع قرارداد حجم عرضه حداکثر افزایش حجم عرضه زمان انجام معامله تابلو
اطلاعاتی وجود ندارد