اطلاعيه هاي معاملاتي بازار مشتقه

آخرین معامله 300 0
قیمت پایانی 300
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 285
بازه روز 0 - 0
قیمت مجاز -
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
آخرین معامله 1397/02/26
قیمت حجم ارزش تعداد
قیمت حجم ارزش تعداد
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1397/02/26
300
300
300
1
1,500
10.8 میلیون
1397/02/05
285
285
285
1
50,000
342 میلیون
1397/02/02
285
285
285
1
160,000
1.094 میلیارد