اطلاعيه هاي معاملاتي بازار مشتقه

آخرین معامله 310 0
قیمت پایانی 310
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 300
بازه روز 0 - 0
قیمت مجاز -
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
آخرین معامله 1397/02/26
قیمت حجم ارزش تعداد
قیمت حجم ارزش تعداد
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1397/02/26
310
310
310
1
1,500
11.16 میلیون
1397/02/24
300
300
300
1
200,000
1.44 میلیارد