اطلاعيه هاي معاملاتي بازار مشتقه

آخرین معامله 350 0
قیمت پایانی 350
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 300
بازه روز 0 - 0
قیمت مجاز -
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
آخرین معامله 1397/03/22
قیمت حجم ارزش تعداد
قیمت حجم ارزش تعداد
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1397/03/22
350
350
350
1
1,200
10.08 میلیون