اطلاعيه هاي معاملاتي بازار مشتقه

آخرین معامله 300 0
قیمت پایانی 300
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 322
بازه روز 0 - 0
قیمت مجاز -
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
آخرین معامله 1397/03/13
قیمت حجم ارزش تعداد
قیمت حجم ارزش تعداد
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1397/03/13
300
300
300
2
130,000
468 میلیون